Regulamin Inovpol

 

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z strony www.inovpol.pl

 

§1 (definicje pojęć)

 • Regulamin - niniejszy regulamin
 • Użytkownik - to ty o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 13 lat i zaakceptowałeś Regulamin.
 • Konto Użytkownika - konto służące do korzystania z Usługi.
 • Usługi - usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 • Strona Internetowa - (strona WWW) to dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML, PHP), pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki (jeden adres www).
 • Operator -Inovpol Sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Poprzeczna 24, 43-190 Mikołów , NIP: 635 183 34 15. REGON: 243518881

 

§2 (oświadczenia Operatora i Użytkowników Systemu)

 • Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników Inovpol
 • Użytkownicy oświadczają, że nie będą wykorzystywać Inovpol w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego

 

§3 (prawa i obowiązki Operatora)

 • Operator ma prawo do zablokowania konta każdego użytkownika który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów.
 • Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach Inovpol. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością usługi.

 

§4 (rejestracja i akceptacja Regulaminu)

 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu.
 • Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych,
  c. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  d. zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204),

 

§5 (postępowania reklamacyjne)

 • Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i określać:
  a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  b. zarzuty Użytkownika,
  c. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

 

§6 (obowiązki użytkownika)

 • Użytkownik zobowiązany jest do:
  a. informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  b. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu,
  c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  d. nie naruszania praw osób

 

§7 (ograniczenia techniczne i merytoryczne)

 • Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a przydatności Serwisu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  c. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją Twojej Użytkowniku nieostrożności,
  d. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  e. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  f. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 • Operator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

 

§8 (poufność)

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo:
  a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  b. do poprawiania tych danych,
  c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników,
 • Operator zobowiązuje dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika,
 • Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  a. powszechnie znanych;
  b. których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Użytkownika;
  c. których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu i przechowywanych przez Użytkownika w ramach swojego konta, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństywo danych przechowywanych w systemie.
 • Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do Systemu przez Użytkownika, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.

 

§9 (opłaty)

 • Użytkownik nie ponosi kosztów za korzystanie z serwisu.

 

§10 (postanowienia końcowe)

 • Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 • W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 • Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 • Użytkownicy Inovpol są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod Adresem www.inovpol.pl